STATUT

AUTOMOBILKLUBU GORZOWSKIEGO

 

 

 

ROZDZIAŁ 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

Stowarzyszenie nosi nazwę "Automobilklub Gorzowski" i w dalszej części statutu zwane jest "Klubem".

 

§ 2

 

Klub jest członkiem rzeczywistym Polskiego Związku Motorowego i działa  zgodnie ze statutem i uchwałami władz Związku.

 

§ 3

 

1.     Klub posiada osobowość prawną.

2.     Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

3.     Siedzibą władz Klubu jest Gorzów Wlkp.

4.     Klub może powoływać Koła, Komisje i Sekcje.

5.     Klub może prowadzić działalność gospodarczą.

6.     Klub może zawierać umowy partnerskie.

 

§ 4

 

Działalność Klubu opiera się na pracy społecznej ogółu członków oraz osób zatrudnionych przez Zarząd Klubu do realizacji zadań statutowych.

 

§ 5

 

1.    Klub używa pieczęci okrągłej o treści „Automobilklub Gorzowski”, w środku pieczęci znajduje się godło Klubu. Klub używa również pieczęci podłużnej o treści „Automobilklub Gorzowski”, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

2.    Klub posiada godło, którym jest stylizowany orzeł będący herbem miasta Gorzowa Wlkp., siedzący na stylizowanym kole samochodowym. Na oponie koła jest napis „Automobilklub Gorzowski”. W środku koła samochodowego znajduje się małe kółko w kolorach białym i czerwonym.

 

ROZDZIAŁ 2

Cele i środki działania

 

§ 6

 

Celem Klubu jest:

1.     Krzewienie wiedzy i kultury motoryzacyjnej.

2.     Działanie na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa na drogach.

3.     Popularyzacja i rozwijanie zawodów i rajdów w sportach motorowych masowych oraz wyczynowych:

 3.1.    w sporcie samochodowym,

 3.2.    w sporcie motocyklowym,

 3.3.    w sporcie kartingowym.

4.     Popularyzacja i rozwijanie turystyki motorowej.

5.     Rehabilitacja osób niepełnosprawnych przez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych i turystyki motorowej.

6.     Ochrona zabytków i tradycji motoryzacji,

7.     Ochrona praw i interesów zmotoryzowanych,

8.     Integrowanie środowiska automobilistów.

 

§ 7

 

Klub realizuje swoje cele przez:

1.     Zrzeszenie osób zainteresowanych motoryzacją.

2.     Organizowanie zawodów i rajdów w sportach samochodowych, motocyklowych i kartingowych masowych oraz wyczynowych.

3.     Organizowanie zlotów, rajdów i innych imprez turystyki motorowej.

4.     Udział swoich członków w imprezach w kraju i za granicą.

5.     Popularyzację przepisów ruchu drogowego oraz zasad bezpieczeństwa i kultury w ruchu drogowym.

6.     Doskonalenie techniki jazdy kierowców poprzez organizację zawodów popularnych, konkursów i szkoleń.

7.     Szkolenia sędziów i zawodników w sportach motorowych, organizatorów turystyki motorowej oraz ratowników drogowych.

8.     Współdziałanie z odpowiednimi organami w celu podejmowania inicjatyw służących ochronie praw i interesów członków Klubu oraz indywidualnych użytkowników pojazdów samochodowych.

9.     Rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym charakterze i zakresie działania.

10.   Prowadzenie działalności gospodarczej.

 

ROZDZIAŁ 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 8

 

Członkowie Klubu dzielą się na:

1.    członków zwyczajnych.

2.    członków honorowych.

3.    członków wspierających.

 

§ 9

 

1.    Członkiem zwyczajnym Klubu może być każdy, kto interesuje się sportem motorowym lub innymizagadnieniami motoryzacji i zadeklaruje przestrzeganie niniejszego statutu jak również zasad obowiązujących w Polskim Związku    Motorowym.

2.    Członkiem honorowym może być długoletni i szczególnie zasłużony działacz Klubu.

3.    Cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą wstępować do Klubu.

 

§ 10

 

1.    Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Klubu na podstawie pisemnych deklaracji, a osoba niepełnoletnia przedłoży ponadto zgodę rodziców lub opiekunów.

2.    Godność członka honorowego na wniosek Zarządu Klubu nadaje Walne Zgromadzenie Klubu.

 

§ 11

 

1.    Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo do:

1.1.    czynnego i biernego prawa wyborczego, po uzyskaniu pełnoletniości.

1.2.    zgłaszania postulatów i wniosków do władz Klubu.

1.3.    korzystania ze szkoleń prowadzonych przez Klub.

1.4.    korzystania z urządzeń i sprzętu Klubu.

1.5.    reprezentowania barw i noszenia odznak Klubowych.

1.6.    brania udziału w imprezach organizowanych przez Klub.

1.7.    uczestniczyć w działalności Klubu w wybranych przez siebie dziedzinach.

2.    Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku opłacania składki członkowskiej.

 

§ 12

 

1.    Członkowie zwyczajni są zobowiązani:

1.1.    brać czynny udział w działalności Klubu oraz przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu.

1.2.    regularnie opłacać składki członkowskie.

1.3.    chronić własność Klubu.

1.4.    dawać przykład właściwej postawy moralnej.

1.5.    dbać o dobre imię Klubu.

2.    Członkowie honorowi obowiązani są przestrzegać postanowień statutu i władz Klubu.

 

§ 13

 

1.    Członkiem wspierającym może być, po przyjęciu przez Zarząd Klubu, osoba fizyczna lub prawna, która deklaruje wsparcie materialne, organizacyjne lub inne i zostanie przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji.

2.    Członek wspierający będący osobą prawną działa w Klubie za pośrednictwem swego przedstawiciela.

3.    Członek wspierający ma wyłącznie głos doradczy.

4.    Członek wspierający zobowiązany jest przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Klubu oraz terminowego realizowania zadeklarowanych świadczeń.

 

§ 14

 

Członkostwo ustaje w skutek:

1.    dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie.

2.    skreślenia z listy członków z powodu nie opłacania składek przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.

3.    wykluczenia dyscyplinarnego za działalność na szkodę Klubu lub nieprzestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Klubu

4.    likwidacji, rozwiązania lub upadłości członka wspierającego.

 

§ 15

 

Za wzorową działalność na rzecz Klubu członkowie mogą otrzymać następujące wyróżnienia:

1.    pochwałę na piśmie.

2.    nagrodę rzeczową.

3.    dyplom uznania.

4.    odznakę honorową Klubu lub Związku.

5.    nagrodę finansową.

 

ROZDZIAŁ 4

Struktura organizacyjna Klubu

 

§ 16

 

1.    Podstawową jednostką organizacyjną Klubu jest Sekcja w skład, której wchodzą dobrowolniezrzeszeni w niej członkowie, których łączą podobne zainteresowania.

2.    Sekcje działające w podobnych dziedzinach np. sport samochodowy, turystyka samochodowa, itp. tworzą z pośród swoich członków Komisje i powołują Przewodniczącego i V-ce Przewodniczącego.

3.    Przewodniczący Komisji otrzymuje od swoich członków nominacje do Zarządu Klubu.

4.    Klub może powoływać w terenie Koła które działają w oparciu niniejszy statut oraz własny regulamin zatwierdzony przez Zarząd Klubu.

4.1.    Warunkiem powstania Koła jest działanie na danym terenie min. 15 członków.

4.2.    Członkowie Koła wybierają spośród siebie Przewodniczącego, V-ce przewodniczącego i Skarbnika.

4.3.    Przewodniczący otrzymuje od swoich członków nominacje do Zarządu Klubu.

 

ROZDZIAŁ 5

Władze Klubu

 

§ 17

 

1.    Władzami Klubu są:

1.1.    Walne Zgromadzenie Klubu.

1.2.    Zarząd Klubu.

1.3.    Komisja Rewizyjna Klubu.

2.    Kadencja władz Klubu trwa 4 lata.

3.    W okresie kadencji Zarząd Klubu i Komisja Rewizyjna Klubu mają prawo uzupełnić członków w miejsce ustępujących z tym, że liczba członków uzupełnionych nie może przekraczać 2/5 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

4.    Uchwały władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów, w przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.

 

Walne Zgromadzenie Klubu

 

§ 18

 

1.    Walne Zgromadzenie Klubu jest najwyższą władzą Klubu.

2.    Walne Zgromadzenie sprawozdawcze Klubu odbywa się co 1 rok, a sprawozdawczo-wyborcze co 4 lata.

3.    Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zgromadzenia Klubu ustala Zarząd Klubu podając te dane do wiadomości członków nie później niż na dwa tygodnie przed terminem posiedzenia.

4.    Uchwały Walnego Zgromadzenia Klubu są ważne bez względu na ilość obecnych.

5.    Do kompetencji WalnegoZgromadzenia Klubu należy:

5.1.    uchwalanie głównych kierunków działania Klubu,

5.2.    rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej Klubu, wniosków zgłaszanych przez Zarząd Klubu i Komisję Rewizyjną Klubu oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,

5.3.    udzielanie absolutorium Zarządowi Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej Klubu,

5.4.    wybór Prezydium Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej Klubu oraz delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Motorowego,

5.5.    uchwalanie zmian statutu Klubu,

5.6.    nadawanie godności członka honorowego Klubu,

5.7.    podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Klubu,

5.8.    podejmowanie innych uchwał w sprawach wniesionych przez członków lub władze Klubu.

 

§ 19

 

W Walnym Zgromadzeniu Klubu biorą udział:

1.    Z głosem decydującym - członkowie zwyczajni i honorowi.

2.    Z głosem doradczym - członkowie wspierający oraz inne osoby zaproszone przez Zarząd Klubu.

 

§ 20

 

1.    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu z własnej inicjatywy:

1.1.    na wniosek Komisji Rewizyjnej Klubu,

1.2.    na żądanie, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Klubu,

1.3.    na żądanie Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego.

2.    Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Klubu zwoływane jest najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku (żądania).

 

Zarząd Klubu

 

§ 21

 

1.    Zarząd Klubu jest najwyższą władzą Klubu w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Klubu.

2.    Zarząd Klubu składa się z:

2.1.    Prezydium wybranego na Walnym Zgromadzeniu Klubu:

2.1.1.     Prezes Zarządu,

2.1.2.     jeden do trzech V-ce Prezesów Zarządu,

2.1.3.     Skarbnik.

2.2.    Członków Zarządu Klubu pochodzących z nominacji poszczególnych komisji:

2.2.1.     Przewodniczącego Komisji,

2.2.2.     Przewodniczącego Koła.

3.    Do zakresu działania Zarządu Klubu należy:

3.1.    kierowanie działalnością Klubu i reprezentowanie go na zewnątrz,

3.2.    uchwalanie planów pracy i budżetu Klubu,

3.3.    zarządzanie majątkiem Klubu,

3.4.    ustalanie wysokości składek członkowskich,

3.5.    powoływanie i rozwiązywanie Komisji i zatwierdzanie ich regulaminów,

3.6.    zwoływanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia Klubu oraz określanie sposobu wyboru delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Motorowego,

3.7.    rozpatrywanie sporów powstałych wewnątrz Klubu.

4.    Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

5.    W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu Klubu, pracą Klubu kieruje Prezydium Zarządu Klubu.

6.    Posiedzenia Prezydium Zarządu Klubu zwoływane są w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.

7.    Do kompetencji Prezydium Zarządu Klubu nie należy:

7.1.    zwoływanie Walnych Zgromadzeń Klubu,

7.2.    uchwalanie regulaminów wewnętrznych,

7.3.    uchwalanie planów pracy i budżetu Klubu,

7.4.    powoływanie Komisji.

 

 Komisja Rewizyjna Klubu

 

§ 22

 

1.    Komisja Rewizyjna Klubu składa się z 3-5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Klubu i wybiera spośród siebie Przewodniczącego.

2.    Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Klubu należy:

2.1.    kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Klubu za szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,

2.2.    występowanie do Zarządu Klubu z wnioskami pokontrolnymi,

2.3.    składanie Walnemu Zgromadzeniu Klubu sprawozdań ze swej działalności oraz występowanie z wnioskami w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi Klubu.

3.    Członkowie Komisji Rewizyjnej Klubu mają prawo brania udziału z głosem doradczym we wszystkich zebraniach Zarządu Klubu i jego Prezydium.

 

ROZDZIAŁ 6

Majątek i fundusze Klubu

 

§ 23

 

1.    Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze,

2.    Funduszami Klubu są:

2.1.    wpływy z wpisowego i składek członkowskich,

2.2.    dotacje, darowizny, subwencje i zapisy

2.3.    wpływy z działalności statutowej,

2.4.    dochody z innej działalności, na którą Klub otrzymał odrębne zezwolenie właściwych organów.

2.5.    wpływy z działalności gospodarczej,

2.6.    wpływy z lokat bankowych.

3.    Wysokość i sposób opłacania składek członkowskich ustala Zarząd Klubu w oparciu o wytyczne Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego. 

 

§ 24

 

Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Klubu, wymagane jest zgodne współdziałanie i podpisy co najmniej dwóch osób: Prezesa Zarządu, V-ce Prezesa Zarządu, Skarbnika.

 

§ 25

 

Majątkiem Klubu zarządza Walne Zgromadzenie Klubu, a między jego posiedzeniami Zarząd Klubu.

 

§ 26

 

1.    Klub może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad, określonych w odrębnych przepisach - w interesie Klubu i jego członków.

2.    Dochody z działalności gospodarczej muszą służyć realizacji celów statutowych i umacnianiu Klubu. Nie mogą być one przeznaczone bezpośrednio do podziału między jego członków.

3.    Zasady przepływu i wykorzystania dochodów z działalności gospodarczej określają uchwały Zarządu Klubu.

 

§ 27

 

Formy, zakres i metody prowadzenia działalności gospodarczej Klubu ustala Zarząd Klubu.

 

§ 28

 

Prowadzenie przez Klub własnej działalności gospodarczej nie ogranicza prowadzenia takiej działalności przez jego członków, w tym wspólnie z Klubem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

ROZDZIAŁ 7

Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu

 

§ 29

 

Zmiany statutu Klubu mogą nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Klubu, podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania – według listy obecności Walnego Zgromadzenia Klubu.

§ 30

1.    Rozwiązanie Klubu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Klubu, podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania – według listy obecności Walnego Zgromadzenia Klubu.

2.    Uchwała o rozwiązaniu Klubu powinna określać tryb likwidacji, wyznaczyć likwidatora oraz określić przeznaczenie majątku, po pokryciu zobowiązań.

   
   

Licznik odwiedzin  

178276
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystkie dni
79
72
636
177081
895
2426
178276

Twój IP: 54.227.51.103
Czas serwera: 2017-12-11 13:04:20
   
Copyright © 2017 Automobilklub Gorzowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.